Skill Based Talent Management og Læring

Det er buzz rundt SBTM nå på grunn av den økte interessen for å utnytte det unike potensialet til hver enkelt ansatt fordi dette gir bedrifter muligheten til å møte de stadig skiftende behovene til arbeidsmarkedet og til å tilpasse seg den økte konkurransen om talenter.

Skill based talent management (SBTM) er en nyere tilnærming til å håndtere og utvikle ansatte i en organisasjon. I motsetning til tradisjonelle tilnærminger som primært fokuserer på arbeidserfaring og akademiske kvalifikasjoner, legger SBTM vekt på ferdigheter og kompetanse.

 

Det er buzz rundt SBTM nå på grunn av den økte interessen for å utnytte det unike potensialet til hver enkelt ansatt fordi dette gir bedrifter muligheten til å møte de stadig skiftende behovene til arbeidsmarkedet og til å tilpasse seg den økte konkurransen om talenter. Bedrifter ser etter mer effektive måter å håndtere og utvikle sine ansatte på, og SBTM er et stadig økende bidrag og mulig løsning for enkelte bedrifter på dette. Ved å sette søkelys på ferdigheter og kompetanse, kan bedrifter øke produktiviteten, forbedre kvaliteten på arbeidet og øke trivselen blant ansatte.

 

En skill er en ferdighet eller kapasitet til å utføre en bestemt oppgave eller oppgaver på en kompetent måte. Skills kan være tekniske, sosiale, analytiske eller ledelsesmessige, og de kan variere fra grunnleggende ferdigheter til mer avanserte ferdigheter som krever spesialisert kunnskap og erfaring.

 

Skills er viktige i arbeidslivet for flere årsaker:

 • Økt produktivitet: Ansatte med sterkt utviklede ferdigheter vil vanligvis kunne utføre oppgaver raskere og mer effektivt enn ansatte med svakere ferdigheter.
 • Bedre kvalitet på arbeidet: Ansatte med sterkt utviklede ferdigheter vil sannsynligvis levere arbeid av høyere kvalitet enn ansatte med svakere ferdigheter.
 • Økt lønnsomhet: Bedrifter som har ansatte med sterkt utviklede ferdigheter vil vanligvis være mer lønnsomme enn bedrifter med ansatte med svakere ferdigheter.
 • Bedre karrieremuligheter: Ansatte med sterkt utviklede ferdigheter vil ha bedre karrieremuligheter og kunne søke mer avanserte og høyt lønnede stillinger.
 • Bedre tilpasningsevne: Ansatte med bredt spekter av ferdigheter vil være bedre i stand til å tilpasse seg endringer i arbeidsmarkedet og nye arbeidskrav.
 • Økt motivasjon: Ansatte som får muligheten til å utvikle sine ferdigheter, vil vanligvis være mer motiverte og tilfredse med jobben sin.
 • Bedre rekruttering: Bedrifter som tilbyr ferdighetsutvikling, vil vanligvis kunne tiltrekke seg mer talentfulle og kvalifiserte ansatte.
 • Bedre beslutningstaking: Ved å fokusere på ferdigheter, vil bedrifter kunne identifisere de ansattes styrker og svakheter og dermed ta bedre beslutninger om oppgaver og stillinger.

Leading with skills betyr å lede en arbeidsstyrke ved å fokusere på deres ferdigheter og kompetanse. Dette innebærer å identifisere de viktigste ferdighetene som kreves for å utføre en jobb eller oppgave, og så legge vekt på utviklingen av disse ferdighetene hos de ansatte. Denne tilnærmingen tar hensyn til at en persons ferdigheter kan være like viktige som deres formelle utdanning eller arbeidserfaring.

Kravene til ledere og HR i bedrifter som omfavner «Leading with skills» kan variere avhengig av bedriftens størrelse og bransje. Imidlertid er det noen generelle krav som kan være nyttige å vurdere:

 

 • Identifisere kritiske ferdigheter: Ledere og HR må kunne identifisere de kritiske ferdighetene som er nødvendige for å utføre en bestemt jobb eller rolle. Dette krever en grundig forståelse av både jobben og organisasjonens mål og verdier.
 • Utvikle ferdigheter: Ledere og HR må kunne utvikle og trene ansatte på de nødvendige ferdighetene. Dette kan omfatte alt fra å tilby formelle opplæringsprogrammer til å gi coaching og mentorstøtte.
 • Evaluere og måle ferdigheter: Ledere og HR må kunne evaluere og måle ferdigheter for å fastslå om ansatte oppfyller kravene til deres jobb eller rolle. Dette kan omfatte og gjennomføre ytelsesevalueringer eller andre vurderingsverktøy.
 • Rekruttering og ansettelse: Ledere og HR må kunne rekruttere og ansette ansatte med de riktige ferdighetene. Dette krever en god forståelse av jobbkravene og kandidatens ferdigheter og erfaring.

I sum vil bedrifter som omfavner «Leading with skills» kreve en fleksibel og tilpasningsdyktig lederstil som legger vekt på ansattes ferdigheter og utvikling. Ledere og HR vil også måtte være i stand til å tilby en bredere spekter av utviklingsmuligheter og vurdere ferdigheter på en mer omfattende måte.

Bedrifter som omfavner «Leading with skills» og legger vekt på opplæring og utvikling av ansattes ferdigheter, kan skille seg noe fra mer tradisjonelle bedrifter som hovedsakelig vektlegger formell utdanning eller arbeidserfaring på følgende måter:

 

 • Mer fokus på fremtidige ferdigheter: Bedrifter som omfavner «Leading with skills» ser fremover og identifiserer fremtidige ferdigheter som vil være avgjørende for organisasjonens suksess. De investerer deretter i opplæring og utvikling av disse ferdighetene hos de ansatte, slik at de kan holde tritt med de stadig endrede kravene i arbeidsmarkedet.
 • Ofte mer fokus Kontinuerlig opplæring/livslang læring: Bedrifter som omfavner «Leading with skills» tilbyr kontinuerlig opplæring og utvikling for å sikre at de ansatte alltid har de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves for å utføre jobben sin effektivt. Dette kan omfatte opplæring i nye teknologier, lederferdigheter eller andre ferdigheter som er viktige for organisasjonens suksess.
 • Ofte kombinasjoner av ulike opplæringsmetoder: Bedrifter som omfavner «Leading with skills» bruker en kombinasjon av opplæringsmetoder, inkludert klasseromstrening, nettbaserte kurs, mentorprogrammer og interne opplæringsprogrammer. Dette gir ansatte muligheten til å lære på en måte som passer best for deres læringsstil og preferanser.

Opplæring og videreutdanning er viktige aspekter ved å omfavne "Leading with skills" i en bedrift

For å lykkes med opplæring og videreutdanning i bedrifter som omfavner «Leading with skills», bør bedriften ha et klart opplæringsmål som er koblet til organisasjonens overordnede mål. Opplæringen bør også være strategisk planlagt og designet for å møte de spesifikke behovene til de ansatte og organisasjonen.

Her er noen nøkkelfaktorer som kan bidra til å gjøre opplæring og videreutdanning vellykket i bedrifter som omfavner «Leading with skills»:

 • Få på plass en overordnet kompetansestrategi som tar inn over seg hvilke skills som må videreutvikles nå og hvilke skills bedriften må inneha i sin kompetansebeholdning i fremtiden for å være konkurransedyktig.
 • Bedrifter hvor kompetansestrategien er forankret hos ledere og toppledere har større sjanser for å lykkes
 • Kartlegg og Identifisere skillsene til de ansatte og lag en gapanalyse over manglende skills Utvikle deretter kompetanseplan som er skreddersydd for å møte disse behovene. Dette kan omfatte å tilby opplæring i nye teknologier, lederferdigheter eller andre ferdigheter som er viktige for å møte organisasjonens behov.
 • Lage en opplæringsplan: En opplæringsplan bør være strategisk utviklet for å sikre at ansatte får opplæring på de rette områdene og på riktig tidspunkt. Dette kan inkludere opplæring som tilbys når ansatte begynner i en ny rolle, eller kontinuerlig opplæring som tilbys gjennom hele året.
 • Bruk forskjellige opplæringsmetoder: Bedrifter bør tilby ulike opplæringsmetoder for å imøtekomme forskjellige læringsstiler og preferanser. Dette kan omfatte klasseromstrening, nettbaserte kurs, mentorprogrammer eller interne opplæringsprogrammer.
 • Tilby insentiver: Bedrifter kan tilby insentiver for å oppmuntre ansatte til å delta i opplæringsprogrammer, for eksempel bonusordninger eller karriereutviklingsmuligheter.
 • Mål og evaluer opplæringens effektivitet: Bedrifter bør måle og evaluere opplæringens effektivitet for å sikre at opplæringen faktisk fører til endringer i ansattes ferdigheter og at organisasjonen drar nytte av opplæringen.
 • Kontinuerlig tilpasning: Bedrifter bør være villige til å tilpasse sin opplæringsstrategi til de endrede behovene i organisasjonen og bransjen. Dette kan bety å endre opplæringsprogrammer eller legge til nye opplæringsområder når det er nødvendig.

For å implementere Skill based talent management (SBTM), må HR-avdelingen fokusere på å identifisere og utnytte ansattes ferdigheter og kompetanse. De må også utvikle og implementere strategier for å håndtere og utvikle ferdigheter blant ansatte, slik at de kan bidra til å nå bedriftens mål. Det finnes flere verktøy tilgjengelig for SBTM, inkludert talenthåndteringsprogramvare, ferdighetstester og kurs for ferdighetsutvikling. Disse verktøyene kan bidra til å identifisere ansattes styrker og utfordringer, samt utvikle deres ferdigheter over tid.

 

Ta kontakt med Snapper for å diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med Skill based talent management (SBTM).

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev. Vi skriver om  kompetanse, medarbeiderutvikling, opplæring, læringsteknologi + mye mer. Jobber du med dette gjør vi det lett for deg å holde deg oppdatert

Fyll inn skjema til høyre og du vil motta vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av.

Ved å melde meg på newsmail samtykker jeg til at informasjonen jeg oppgir kan lagres for å sende meg e-post med innhold som er relevant i forhold til hva jeg har lastet ned. Jeg forstår at jeg enkelt kan melde meg av å motta disse e-postene. Vi overholder selvfølgelig alle regler og forskrifter som gjelder for lagring av informasjonen du oppgir, og vi vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart. For mer informasjon, se vår Privacy Policy